De 10 måske mest kendte rottearter

Dato 24.02.2024 11 min

Nedenfor kan du blive klogere på 10 forskellige rottearter, som hver især har deres unikke træk og adfærd. 

Den brune rotte

Den brune rotte hedder rigtig Rattus norvegicus, men kendes bedre som den brune rotte eller kloakrotten. Den er en af verdens mest udbredte og kendte skadedyr, specielt fordi den har formået at tilpasse sig en bred vifte af levesteder. Den er meget tilpasningsdygtig og trives generelt godt i storbyer og tætbefolkede områder. Den kan leve og opholde sig i alt fra kloaksystemer, lossepladser og boliger samt kommercielle bygninger. Den udgør en betydelig sundhedsfare for mennesker fordi den spreder sygdom og forurener fødevarer.

Selvom den brune rotte betragtes som et skadedyr, spiller den en væsentlig rolle i vores økosystem idet den fungerer som bytte for en del rovdyr, herunder for eksempel slanger og rovfugle. Desuden bidrager den brune rotte med at nedbryde organisk materiale og derved give naturen næringsstoffer.

Den brune rotte forsøges ofte bekæmpet, specielt i storbyerne hvor den kan udgøre en stor trussel for folkesundheden. Bekæmpelse af den involverer ofte komplekse og vidtgående strategier såsom sanitære foranstansninger, brug af rottefælder, anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler og andre gasning.

Den brune rotte er et godt eksempel på dyrs evne til at tilpasse sig og overleve i omskiftelige forhold. Dens tilstedeværelse tæt på mennesker er en påmindelse om at naturen altid er tæt på og at den måde vi har indrettet os på, har en tæt forbindelse med naturen idet den altid vil forsøge at tilpasse sig.

Den sorte rotte

Den sorte rotte hedder rigtig Rattus rattus, men kendes bedre som tag-rotten eller skibsrotten. Selvom den lille slanke rotte med den lange hale har en beskeden størrelse, så er det en af de mest kendte og frygtede skadedyr på verdensplan. Den kan ligesom den brune rotte også tilpasse sig mange forskellige miljøer og trives godt i alt fra storbyer til landdistrikter og skove.

Den sorte rotte har en lang historie, der strækker sig helt tilbage til oldtiden hvor den fulgte mennesker via handelsruterne over hele verden. Den var ofte en uønsket passager på handelsskibe og kunne dermed n lang omkring. Den blev kendt som en af de væsentligste årsager til at pesten spredte sig så hurtigt i middelalderen og har siden da været tæt forbundet med globale sygdomsudbrud og generelle sundhedsproblemer.

Trods det dårlige ry som sygdomsspreder har den sorte rotte også en positiv indvirkning på økosystemet. Ud over at fungere som føde for større rovdyr så hjælper den også med at regulere bestanden af insekter og små pattedyr. Derudover har den som tidligere nævnt, en imponerende evne til at tilpasse sig mange forskellige miljøer og den kan overleve under ekstreme forhold.

Det er besværligt at bekæmpe den sorte rotte idet den både er intelligent og smidig. Ligesom med den brune rotte må man tage mange forskellige strategier og midler i brug hvis man vil nedkæmpe bestanden af den sorte rotte. Men selv de mest vidtgående tiltag er ofte ikke nok man vil i sidste ende nok nøjes med at regulere bestanden i en periode.

Den sorte rotte er et godt eksempel på naturens styre og robusthed. Den er meget udholden og tilpasningsdygtig hvilket gør den til en stærk overlever under selv de mest ekstreme levevilkår.

Vandrotten

Vandrotten hedder rigtig Hydromys spp. og er en smidig gnaver som ofte bor i vandige områder omkring floder og søer. Med sin slanke krop og vandafvisende pels har vandrotten udviklet sig til at blive en dygtig svømmer der let kan glide gennem vandoverfladen. Dens vandafvisende pels gør den i stand til at holde varmen i vandet og dermed opholde sig der i længere tid end andre rottearter. Dens lemmer er kraftige og den er generelt set robust bygget hvilket også gør den modstandsdygtig i mere braske vandområder. Vandrotten kan ofte findes omkring vandområder og den bygger gerne rede langs vandkanden hvor den kan finde ly fra andre rovdyr.

Selvom ordet ”Vandrotte” ofte har en negativ klang eller association, så er den faktisk ofte en vigtig del af økosystemet i det miljø den befinder sig i. Den bidrager til fødekæden ved at være byttedyr for større rovdyr og den jager selv små fisk, krebsdyr og vandinsekter.

Algerisk rotte

Den Algeriske rotte hedder rigtig Rattus algirus, er en af de mindre kendte rottearter på trods af dens evne til at udføre stor skade omkring dens habiater. Den er hjemmehørende i Nordafrika og den iberiske halvø hvor den har etableret sig som skadedyr i landbrugsområder og landdistrikter, hvor den ofte forsager betydelig skade på afgrøder og infrastruktur.

På trods af dens beskedne størrelse har den Algeriske rotte vist sig at være en meget dygtig overlever og den er hurtig til at reproducere sig. Det tilsammen gør at den ofte er talstærkt til stede i de områder hvor den slår sig ned og den kan dermed også udgøre en større skade på de omkringlæggende marker og bebyggelser hvor den specielt lever af korn, frø og rødder.

Den har en sky natur og foretrækker at bygge sin rede i det skjulte og helst under jorden i huler eller i høstakker og mørke bygninger. Dens sky adfærd gør at den ofte er vanskelig at opdage og dermed også kontrollere for mennesker. Som nævnt anses den som værende et skadedyr hvilket skyldes at den kan forsage betydelige tab for specielt landmænd i de områder hvor den bosætter sig. Derfor er den også forsøgt bekæmpet ved brug af for eksempel rottefælder og kemiske bekæmpelsesmidler såsom rottegift.

Stor Polynesisk rotte

Den store polynesiske rotte hedder rigtig Rattus exulans, og er ligesom mange andre rotter også betegnet som et skadedyr i den områder den lever i. Den er oprindeligt hjemmehørende i områderne i og omkring New Zealand og Polynesien, men blev derfra spredt til mange andre øer ved at følge menneskelig aktivitet herunder specielt skibssejlads. Den har ofte haft en skadelig indvirkning på de naturlige floraer og fauna der fandtes i de områder den besatte.

Men en hurtig reproduktionsrate og god evne til at tilpasse sig forskellige miljøer har den store polynesiske rotte etableret sig som en invasiv art på mange øer. Den trives i mange forskellige typer af habiater, herunder skove, kystområder og landsbrugsdistrikter. Den lever af en alsidig føde som kan bestå af alt fra frugt og insekter til smådyr.

Dens negative indvirkning på de økosystemer den befinder sig skyldes først og fremmest at den konkurrerer om føde med de indfødte arter som var der før den. Derudover forstyrrer den plantespredning og forsager skade på afgrøder og infrastruktur. Det er svært at bekæmpe den store polynesiske rotte fordi den har en ekstremet hurtig reproduktions- samt tilpasningsevne. Ofte skal man ved bekæmpelse finde dens skjulesteder og reder før en eventuel regulering vil være opnåelig.

Sort sørotte

Den sorte sørotte hedder rigtig Hydromys chrysogaster. Den har tilpasser sig et liv i og omkring vandløb og vådområder i Australien. Ligesom mange andre rotter har den sorte sørotte en unik tilpasningsevne og kan navigere i flere typer af miljøer. Dens slanke krop gør den i stand til at glide let igennem vandet. Den bruger størstedelen af de vågne timer på at jagte føde i vandet idet den specielt lever af fisk, krebsdyr og vandinsekter.

I vandmiljøet har den sorte sørotte en vigtig rolle med hensyn til at opretholde en balance i økosystemet. Den fungerer som både rovdyr og byttedyr, men er ved dens tilstedeværelse med til at sikre en balance i vandmiljøerne så bestanden af andre dyrearter holdes stabil. Selvom den sorte sørotte har tilpasset sig et liv i vandet, kan den også findes på land hvor den bygger reder i ly fra andre rovdyr. Den er dermed en tilpasningsdygtig skabning som både kan trives i vand og landområder, og primært omkring vandområder.

Sølvbukket rotte

Sølvbukket rotten hedder rigtig Rattus argentiventer, men er også kendt under navnet den indokinesiske rotte. Den er en af de mest udbredte rottearter i Sydøstasien og dele af Kina. Som mange andre rottearter er den anset som værende et skadedyr i de områder den bor i. Den har en karakteristisk gråbrun pels med en sølvfarvet bug, hvorfra den har fået sit kaldenavn. Den bosætter sig i mange typer af områder herunder skove, landbrugsområder, byer og landsbyer. Den lever af mange forskellige slags fødevarer herunder korn, frugt, grøntsager og hvad den ellers kan finde i affald og efterladenskaber.

Som mange andre rotter er den kendt for sin hurtige reproduktionsrate hvilket gør den i stand til at etablere store populationer på relativt kort tid. Dens evne til hurtig reproduktion og dens lyst til mange forskellige typer af føde gør at den udgør en trussel mod landbrugsområder og fødevarer i de områder den bosætter sig i. Mennesker vil ofte forsøge at bekæmpe den med traditionelle metoder som fælder og rottegift. Derudover er det vigtigt at overvåge fødevarer i de områder hvor den er bosat idet det ellers kan gå ud over folkesundheden hvis den spreder sygdomme til fødevarerne.

Asiatisk husrotte

Den Asiatiske husrotte hedder rigtig Rattus tanezumi og er også kendt under navnet sortbukket rotte. Den er en udbredt rotteart i det meste af Asien men breder sig også til andre dele af verden. Den er kritiseret ved at have en sort / brun pels med en lidt lysere bug. Den foretrækker at leve tæt på mennesker, idet den så har god adgang til føde og samtidigt er i ly for andre rovdyr der vil anse den som et let bytte. Den er som mange andre rotter meget tilpasningsdygtig og har en evne til at trives i mange forskellige miljøer, men som nævnt vil den foretrække områder hvor der lever mennesker. Den indtager mange forskellige slags føde herunder korn, frugt, grøntsager og hvad den ellers kan finde i affald. Den er en opportunistisk spiser og er ikke bange for at søge efter mad tæt på mennesker og i deres boliger.

Som mange andre rottearter forsøger mennesker også at bekæmpe den Asiatiske husrotte. Det er dog ofte vanskeligt på grund af dens hurtige reproduktionsrate og fordi den kan tilpasse sig mange typer af klima og forhold. Man vil ofte bekæmpe den af hensyn til den sundhedsfare den kan udgøre for mennesker via spredning af sygdomme. Bekæmpelsen forgår traditionelt med fælder og kemiske bekæmpelsesmidler samt gas.

Risrotten

Risrotten hedder rigtig Rattus Iosea, og findes primært i Asien, men kan også forekomme i kontinenterne omkring Asien. Som dens kaldenavn antyder så er den glad for ris, hvilket gør at den anses for at være et skadedyr i de områder hvor den lever tæt på mennesker. Den foretrækker at leve tæt på mennesker da det ofte betyder at dens mad er let tilgængeligt.  Den hr en brun pels med en lidt lysere bug og en slank krop. Den slanke krop gør den velegnet til at glide gennem tætte vegetationer hvilket er at foretrække da den tit lever i landområder og vådområder hvor der dyrkes afgrøder. Som nævnt så er den glad for ris, men den indtager også gerne andre typer af føde herunder kort, frugt og grøntsager. Den har dog en stor appetit på ris, hvilket gør at den ofte volder stor skade i de områder hvor den lever i nærheden af rismarker eller hvor ris opbevares.

Som mange andre rotter har den en hurtig reproduktionsrate og den kan formere sig meget hurtigt hvis forholdene er gunstige. Landmænd vil ofte forsøge at bekæmpe den ved at overvåge dens leveområder og via kemisk bekæmpelse forsøge at ramme dens reder. Kun på den måde kan man mindske reproduktionen og dermed forsøge at holde bestanden nede så skaderne minimeres.

Sulawesi rotten

Sulawesi rotten hedder rigtig Rattus celebensis og er en unik rotteart, der kun findes omkring Sulawesi på øen Indonesien.  Med sin særegne evolutionære historie har den tilpasset sig netop dette område og indgår derfor som en væsentlig del af økosystemet og biodiversiteten i området. Dens isolation i dette område har ført til udviklingen af unikke genetiske træk og adfærdsmæssige tilpasninger som gør den meget velegnet til at leve i netop dette område.

Sulawesi rotten har en gråbrun pels med en lidt lysere bug og en slank krop som gør den velegnet til at bevæge sig gennem tæt vegetation. Den lever primært i skove, landbrugsområder og landsbyer i og omkring Sulawesi, hvor den har adgang til føde og er i ly fra de rovdyr som anser den som et byttedyr. Den lever af mange forskellige slags føde, herunder frugt, planter, insekter og smådyr. Den bidrager til økosystemet i området ved at regulere populationen af andre dyrearter og er derudover som en vigtig del af fødekæden for andre rovdyr. Dens bevarelse i området er derfor afgørende for at opretholde naturen som den er og man bestræber sig derfor på at bevare den i området.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg forebygge rotteproblemer i mit hjem?

For at forebygge rotteproblemer i dit hjem er det vigtigt at opretholde god sanitet ved at holde boligen ren og ryddelig. Luk eventuelle adgangsveje eller sprækker, hvor rotter kan komme ind, og sørg for at opbevare fødevarer og affald forsvarligt. Installér rottefælder eller andre skadedyrsbekæmpelsesmidler omkring dit hjem som en forebyggende foranstaltning.

Hvordan kan jeg identificere tegn på rotteaktivitet i mit hjem?

Tegn på rotteaktivitet inkluderer gnavespor og bidemærker på madvarer eller emballage, ekskrementer (som ligner små, mørke korn) langs vægge eller i skjulte områder, lugten af ​​rotter eller urin, og lyde som skramlen bag vægge eller loft. Opdager du disse tegn, bør du straks tage skridt til at bekæmpe rotterne for at forhindre yderligere problemer.

På Dyreportal.dk kan du sælge dit kæledyr.
Kvit og frit.

Følg os på